Kundregister

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter 

SFG Yhtiöt Oy (SFG)
Postadress: Keilaranta 1, 02150 Esbo

Registrets namn:  

SFG-koncernens kundregister 

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter: 

Syftet med registret är att uppfylla skyldigheterna i SFG-koncernens (SFG Yhtiöt Oy, DialOk Oy och Line Carrier Oy) kundavtal eller beställning samt att hantera och upprätthålla kundrelationer. Kunduppgifterna i registret används för att tillhandahålla och genomföra tjänsterna, kommunicera med kunderna, fakturera tjänsterna och, vid behov, samla in betalningar från kunderna. 

Grunderna för att föra registret och behandla personuppgifter är fullgörandet av kundavtalet och SFG:s berättigade intresse av att sköta kundrelationen. 

Kategori av registrerade personer:

Kontaktpersoner för företagskunder.

Personuppgifter som behandlas: 

Registret innehåller följande information om den registrerade:

 • namnet på kundens kontaktperson 
 • E-postadress 
 • telefonnummer för resor och/eller annat telefonnummer 

Regelbundna datakällor:

Personuppgifterna i registret samlas in från den registrerade själv eller från ett företag som företräds av den registrerade.

Lagringstid för personuppgifter:

Personuppgifterna raderas ur registret utan dröjsmål efter att personen lämnar kundföretaget eller efter att kundkontraktet har upphört, dock senast fem år efter att kontraktet har upphört.

Utlämnande och överföring av uppgifter:

SFG kan lämna ut uppgifter till partners och underleverantörer för att uppfylla skyldigheterna i kundavtalet. Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller EES.

Skydd av personuppgifter:

Personuppgifter får endast behandlas av de anställda vars arbetsuppgift kräver behandlingen. Informationssystemen skyddas av tekniskt uppdaterade system och metoder. Dessutom finns det lämpliga anläggningar och metoder för behandling och lagring av personuppgifter som lagras i pappersform så att uppgifterna endast är tillgängliga för dem som behöver dem. 

Hälsoregister som rör sjukfrånvaro förvaras separat från andra personuppgifter och tillgången till hälsoregister är begränsad till få anställda. Personalresurserna är utbildade för att skydda personuppgifter på ett sätt som är lämpligt med tanke på deras konfidentialitet. 

Den registrerades rättigheter: 

Den registrerade har följande rättigheter: 

 • Rätt att bli informerad om behandlingen av personuppgifter 
 • Rätt att korrigera och rätta personuppgifter 
 • Rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör honom eller henne 
 • Rätt att begränsa databehandlingen 
 • Rätt att flytta informationen från ett system till ett annat 
 • Rätt att invända mot behandlingen 
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande 
 • Rätten att radera dina personuppgifter om behandlingen eller lagringen inte krävs av en rättslig eller avtalsmässig skyldighet för den personuppgiftsansvarige eller av ett legitimt intresse för SFG. 
 • Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet 

I alla frågor som rör den registrerades rättigheter kan du kontakta SFG:s dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till hr@sfgyhtiot.fi.